Skup pustych tonerów i tuszy z drukarek

Karta Przekazania Odpadu – to dokument, który świadczy, że biuro w sposób należyty i właściwy z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go adekwatnemu podmiotowi. Odpadem nazywa się substancje i obiekty, których posiadacz zobligowany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują właściwe formy prawne, nakazujące organowi wytwarzającemu odpad, do określonego postępowania. Wszelka firma, jaka produkuje odpad zmuszona jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie oddania go do następnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe wytyczne są w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady podzielone są na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wypisując Kartę przekazania odpadu trzeba pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego pojazdu, w którym przewożone będą odpady niebezpieczne. Spedycja takich surowców jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zaznajomić się ze charakterystyką odpadów, ponieważ w większości przypadków określenie niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Jednakże materiałem niebezpiecznym, może być na przykład pusty toner z urządzenia drukującego. www.ekoswiat.eu